• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Přijímací řízení

Rodiče, žáci

 • vyzvednou si na základní škole přihlášku (dvě přihlášky) ke vzdělávání a vyplní požadované údaje (v případě potřeby se mohou obrátit na výchovné poradce či třídní učitele)
 • pro studium na gymnáziu (denní forma vzdělávání) vyplňují přihlášku s růžovým podtiskem
 • přihlášku je možno si také stáhnout zde (klikněte na obrázek přihlášky).

Přihláška ke studiu (.pdf)
Přihláška ke studiu (.xslx)
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek
Návod pro vyplnění přihlášky

*Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se ji vytisknout na jeden list (oboustranný tis­k).

 • nechají si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis)
 • podají přihlášku řediteli příslušné střední školy do 1. března 2021 (přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak zákonným zástupcem). Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • pro první kolo přijímacího řízení mohou podat dvě přihlášky (např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné střední škole), obě přihlášky jsou naprosto shodné originály, podepsané zákonným zástupcem a uchazečem, s potvrzeným výpisem známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení)
 • k přihlášce přiloží i další doklady, pokud je střední škola vyžaduje (tato informace je uvedena v kritériích přijímacího řízení zveřejněných ředitelem střední školy do 31. 1. 2021)
 • pokud zákonný zástupce má zřízenou datovou schránku, uvede v přihlášce ID datové schránky, pokud si ji zřídí po odevzdání přihlášky, zašle ID datové schránky na e-mail školy
 •  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje
 • vyzvednou zápisový lístek na základní škole (nejpozději do 15. března 30. dubna)

Přijatí uchazeči

 • přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují tato rozhodnutí za oznámená a poštou
  se neposílají.
 • potvrdí úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem.
 • např.: ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů dne 28. dubna 2021 19. 5. 2021, pak zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději 12. května 2021 2. 6. 2021.
 • v případě, že žák bude přijat na více středních škol nebo oborů vzdělání, zápisový lístek odevzdá pouze na jednu školu nebo na jeden obor vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou – to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. V tomto případě mohou zápisový lístek písemně vzít zpět a odevzdat na jinou školu či jiný obor, kde byl žák přijat na základě odvolání.
 • v případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy

Nepřijatí uchazeči

 • po doručení rozhodnutí o nepřijetí provozovatelem poštovních služeb je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Rozhodnutí se ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.
 • doporučujeme vyzvednout si osobně rozhodnutí o nepřijetí na sekretariátě školy ihned po zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
 • v případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku/ky ke vzdělání pro další kolo přijímacího řízení. Přihlášky si vyzvedne a podá přímo u ředitele střední školy, který druhé příp. další kola přijímacího řízení vypsal.
 • sledují informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení na webových stránkách středních škol nebo Moravskoslezského kraje ( https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/
  případně MŠMT ČR http://www.msmt­.cz/…konzerva­tore)
 • Poznámka: V případě zletilých uchazečů se podpisy rodičů nevyžadují.

Základní škola

 • zajistí nákup přihlášek, jejich řádné vyplnění ve spolupráci se žáky (rodiči) a potvrzení správnosti údajů v ní uvedených
 • zajistí nákup zápisových lístků, jejich vyplnění, potvrzení a přesnou evidenci
 • v případě ztráty vydává náhradní zápisový lístek
 • prostřednictvím výchovných poradců informuje rodiče o náležitostech přijímacího řízení, včetně nabídky oborů na středních školách

Střední škola (ředitel školy)

 • vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení (počet kol není omezen)
 • stanovuje jednotná kriteria (více ZDE 4LZDE 8L ) a předpokládaný počet přijímaných uchazečů
 • zveřejňuje kriteria přijímacího řízení
 • shromažďuje přihlášky a rozesílá pozvánky k přijímací zkoušce
 • ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CZVV a zveřejní seznam přijatých uchazečů
 • nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí
  o nepřijetí
 • pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna 19. května do 30. dubna 21. května
 • přijímá zápisové lístky
 • oznamuje neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání
  a zveřejňuje je na webových stránkách školy
 • přijímá odvolání a postupuje jej Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, spolu s odvoláním zašle i kriteria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení

Krajský úřad

 • vydává zápisové lístky v případě, že uchazeč není žákem základní školy
 • zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání pro druhé a další kola přijímacího řízení
 • řeší odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy

Shrnutí termínů a novinek v přijímacím řízení:

Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve dvou řádných termínech, odlišně pro uchazeče o čtyřleté studium a uchazeče o osmileté studium. Uchazeč může písemné testy přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek jednotlivých písemných testů. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupňuje hodnocení uchazečů škole do 28. dubna 2021 19. května 202

Odkazy na informace o přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška 2021 - informace - Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat)

Informace MSK

Informace MŠMT

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce 4leté studium

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce 8leté studium

 

Testová zadání

Testová zadání k procvičování

Soubor typových úloh z českého jazyka

Soubor typových úloh z matematiky

Soubor testových úloh z českého jazyka a literatury, PZ pro 5.roč. ZŠ

Soubor testových úloh z matematiky pro 5. třídy

 

Kritéria přijímacích zkoušek

Čtyřleté studium

Osmileté studium

 

Další informace

Informace o zpracování osobních údajů

Formuláře

 

Zpět na Pro uchazeče

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup