• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Dějepis

Beseda na téma Demokracie a totalita

Obr. 1 Beseda na téma demokracie a totalita

Vyučovací předmět dějepis směřuje k tomu, aby žáci byli schopni porozumět vývoji lidské společnosti od jejího vzniku do současnosti.

Informace získává žák 1. cyklu studia v oblastech

 1. počátky lidské společnosti a nejstarší civilizace (pravěk a starověk) – v rámci osmiletého gymnázia v primě
 2. křesťanství, objevy a dobývání (středověk a počátky novověku) – v rámci osmiletého gymnázia v sekundě
 3. moderní doba a modernizace společnosti (novověk: 17. – 19. století) – v rámci osmiletého gymnázia v tercii
 4. rozdělený a integrující svět a člověk v dějinách (novověk: 20. století – současnost) – v rámci osmiletého gymnázia v kvartě.

     

Žák 2. cyklu gymnázia získává informace v oblastech:

 1. počátky lidské společnosti, nejstarší civilizace a období raného středověku – v rámci osmiletého cyklu v kvintě a čtyřletého cyklu v 1. ročníku
 2. období od raného středověku do konce novověku v rámci osmiletého cyklu v sextě a čtyřletého cyklu ve 2. ročníku
 3. období od Velké francouzské revoluce do 20. let 20. století v rámci osmiletého cyklu v septimě a čtyřletého cyklu ve 3. ročníku
 4. období od 20. let 20. století do roku 1989 v rámci osmiletého cyklu v oktávě a čtyřletého cyklu ve 4. ročníku

Během vyučovacích hodin je kladem důraz na komunikaci, schopnost vyjadřovat se, přemýšlet o problému a dokázat o něm hovořit.

Důležité je naučit žáky pracovat s textem (učebnicemi, odbornou literaturou, časopisy, internetem), otázkami za textem v učebnici i v dějepisných atlasech, mapou, časovou přímkou i audiovizuálními dokumenty. Vhodnou způsobem, jak zpestřit výuku dějepisu, jsou návštěvy muzeí i příležitostných výstav a exkurze na zajímavá historická místa.

Finále dějepisné olympiády ČR a SR

Obr. 2 Finále dějepisné olympiády ČR a SR

Výchovnou a vzdělávací strategií práce v hodinách dějepisu je docílení toho, aby žák dokázal přijímat a následně sdělovat informace ostatním, např. formou referátů nebo obvyklým ústním prověřováním žákových znalostí učitelem.

Vyučovací předmět dějepis má v primě – oktávě osmiletého cyklu a v 1.–4. ročníku čtyřletého cyklu časovou dotaci 2 vyučovací hodiny týdně.
Výuka probíhá ve třídě s celým kolektivem žáků.

Výuka probíhá ve třídě s celým kolektivem žáků.

 

 

Volitelné předměty oboru

Seminář z dějepisu – dvouletý                                                                                                                        

Je určen studentům septimy a oktávy osmiletého cyklu a 3. a 4. ročníku čtyřletého cyklu. Obsahovou náplní tohoto předmětu jsou regionální dějiny a vybrané kapitoly z obecných dějin období od starověku do konce 19. století.
Součástí předmětu jsou i přednášky lektorů Muzea Těšínska, exkurze do muzeí a památkových objektů našeho regionu. V rámci předmětu mají studenti možnost vypracovat seminární práci.

Seminář z moderních dějin – jednoletý

Je určen studentům oktávy osmiletého cyklu a 4. ročníku čtyřletého cyklu. Obsahovou náplní tohoto předmětu jsou obecné dějiny 20. století se zvláštním zaměřením na vývoj v zemích třetího světa a na současná ohniska válečných konfliktů.
Součástí semináře je také zpracování referátu na vybraná témata a jeho prezentace v rámci hodiny před seminární skupinou.

Zpět na Předměty

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup