• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

O studiu

Budova gymnázia

Obr 1. Budova Gymnázia Josefa Božka

Jsme moderní všeobecné gymnázium s již 100letou historií. V současné době nabízíme uchazečům o studium osmiletý a čtyřletý obor.

Každý žák naší školy má možnost rozvíjet svůj talent v moderním prostředí za podpory týmu nadšených a zkušených pedagogů v rámci školních i mimoškolních aktivit. Samozřejmostí jsou dataprojektory a počítače v každé třídě a Wi-Fi pro studenty, aby mohli v reálném čase vyhledávat informace a pracovat s nimi. 

Škola se může pochlubit také novou venkovní učebnou, vhodnou pro výuku všech předmětů, sadou iPadů pro interaktivní a efektivní výuku a novou školní jídelnou, která dotváří příjemné prostředí našeho gymnázia. Žáci získají nejen všeobecný základ znalostí a dovedností potřebných pro orientaci ve složitém světě 21. století, získají i dostatek odborných znalostí, schopností a dovedností, které využijí při studiu na vysoké škole. Na našem všeobecném gymnáziu mají studenti možnost profilovat se směrem svého zájmu i díky volitelným předmětům, kde jsou znalosti, dovednosti a kompetence studentů dále zdokonalovány. V průběhu studia mohou žáci využít služeb školního psychologa či výchovné poradkyně, kteří dále spolu s metodičkou prevence zajišťují program rozvíjející osobnostní rysy každého studenta

Naši studenti na Robotiádě

Obr. 2 Naši studenti na Robotiádě

Studenti se zájmem o digitální technologie, robotiku, 3D modelování nebo multimediální tvorbu ocení posílenou hodinovou dotaci informatiky, novou multimediální učebnu vybavenou čtyřmi 3D tiskárnami, desítkami robotů, několika programovatelnými drony, 18 výkonnými počítači a špičkovým softwarem. V informatice se žáci naučí informatickému myšlení a také široké škále dovedností – práce s daty a informacemi, modelování, práce ve skupinách, řešení problémů, práce pod tlakem. Naši studenti se každoročně účastní Robotiád a dalších soutěží, kde se umisťují na předních pozicích.

V rámci studia se žáci učí dvěma světovým jazykům. Samozřejmostí je angličtina, dále je na výběr německý nebo francouzský jazyk. Studenti v jazycích dosáhnou minimálně úrovně B1. Z anglického jazyka však spousta z našich studentů zvládá i zkoušky FCE (úroveň B2), které je možno díky spolupráci s Cambridge Center vykonat přímo na našem gymnáziu. Výuku jazyků zpestřujeme zapojením různých materiálů, jako jsou noviny, časopisy, knihy, filmy, dokumenty, a také exkurzemi do zahraničí, kde si žáci mohou své dovednosti vyzkoušet "na ostro". Ve školních prostorech využívají studenti jazyků učebny zařízené audiovizuální technikou doplněnou o profesionální akustickou pěnu. Zpestřením je i využití systému ROBOTEL. Studenti se účastní široké škály soutěží v anglickém, německém i francouzském jazyce, kde nezřídka slaví úspěchy. Naše gymnázium je rovněž pořadatelem úspěšného festivalu "Umím francouzsky", který se právě těší na svůj 7. ročník.

                       

Obr. 3 Moderní jazyková učebna

                       

Obr. 4 Jazyková exkurze v Rakousku

Do povinné výbavy každého absolventa gymnázia patří znalost matematiky, ve které se žáci učí aplikovat matematické znalosti, dovednosti a postupy v reálném životě. Ve výuce využijí širokou paletu nástrojů – digitálních i analogových. Důležitou součástí matematiky je výuka finanční gramotnosti. V soutěžích věnujících se této oblasti se naši studenti pravidelně umisťují na předních místech. Také v matematických olympiádách, klokanech a dalších soutěžích jsou naši studenti velmi dobří a dělají dobré jméno sobě i naší škole. Na nižším gymnáziu pravidelně organizují naši studenti soutěž Božkova kasička. Na závěr svého studia mají studenti dostatek dovedností k absolvování státní maturity z matematiky a velmi dobrý základ jak ke studiu matematiky, tak ke studiu technických a přírodovědných oborů a ekonomie na vysoké škole, jichž je matematika nedílnou součástí. 

Obr. 5 Soutěž ve finanční gramotnosti – Božkova kasička

V českém jazyce studenti kromě přípravy na povinnou maturitu pilují svůj ústní i písemný projev. Žák je veden k pozitivnímu vztahu k českému jazyku a literatuře a učí se vnímat dobovou literaturu v jejím historickém kontextu. Výuka českého jazyka je doplněna o poznávací exkurze, besedy, lekce tvůrčího psaní, návštěvy knihoven a poznávacích pořadů. Studenti jistě ocení možnost vypůjčení knih z naší školní knihovny v digitální podobě na čtečkách knih.

Obr. 6 Studenti fyziky zkoumají vlastnosti povrchového napětí

V přírodovědných předmětech Fyzika, Chemie, Biologie a Geografie získají žáci perfektní základ pro další studium na vysoké škole, ať už v technických, lékařských či jiných oborech. Výuka v těchto předmětech probíhá v odborných učebnách a je doplněna o cvičení, kde si studenti v kompletně vybavených laboratořích vyzkouší, jaké je to být fyzikem, chemikem popřípadě biologem. Ve fyzice, chemii, biologii i geografii dosahují studenti v silné konkurenci velmi dobrých umístění na různých soutěžích.

V humanitních předmětech Dějepis a Základy společenských věd (na nižším gymnáziu Občanská výchova) si studenti budují pozitivních vztah k základním kamenům západní civilizace – demokracie, právní stát, svoboda a tolerance. Učí se také kriticky vnímat a přijímat informace jak z minulého, tak současného světa a podrobit je zkoumání. Výuka těchto předmětů je doplněna o exkurze a besedy, ve kterých mají žáci možnost konfrontovat své naučené znalosti a dovednosti s realitou. Výuka těchto předmětů významným způsobem napomáhá k vytvoření všeobecného přehledu občana 21. století. I v těchto předmětech se naši studenti účastní soutěží, ve kterých si vedou velice dobře. 

Obr. 7 Vánoční koncert našeho gymnázia

V estetických předmětech – Hudební a Výtvarná výchova jsou žáci vedeni k zájmu a respektu k výtvarnému i hudebnímu umění. Ve výtvarné výchově je klíčovou částí tvořivá činnost, která napomáhá rozvíjet studentskou fantazii a kreativitu. Studenti v rámci studia výtvarné výchovy zavítají na různé výstavy a besedy. V hudební výchově se žáci učí vnímat informace v kulturních souvislostech, řeší úkoly intonační, rytmické, poslechové i hudebně pohybové. Žáci se zvýšeným zájmem o zpěv či hru na hudební nástroje určitě ocení možnost vystupování na kulturních akcích našeho gymnázia, jako jsou Vánoční koncert, reprezentační ples a další společenské akce gymnázia. 

Nezapomínáme také na nedílnou složku zdravého vývoje studentů, kterou je pohybová aktivita. Té se studenti věnují v rámci výuky předmětu Tělesná výchova. Krom toho mají žáci možnost využít výhod členství ve Sportovním klubu gymnázia. K dispozici je nová sportovní hala s venkovním hřištěm, workoutové hřiště a venkovní posilovna, vnitřní posilovna, menší tělocvična s gymnastickým nářadím a několika pingpongovými stoly. V rámci studia žáci absolvují také lekce plavání, kde se naučí základy bezpečnosti ve vodě, plavání a také první pomoci. Nedílnou součástí výuky TV je absolvování vodáckého, lyžařských a sportovně turistických kurzů, kde se žáci učí dovednostem, které v tělocvičně ani na hřišti nelze získat. Tyto kurzy slouží také jako teambuildingové akce k utužení kolektivu a prohloubení mezitřídních vztahů. V tělesné výchově dbáme kromě rozvíjení pohybových dovedností také na rozvoj vlastností osobnostních, jako jsou fair-play, dovednost týmové spolupráce, vůle a umění přijmout porážku atd. 

             

Obr. 8 Sportovní hala

                                      

Obr. 9 Malá tělocvična

Mimo povinné a povinně volitelné předměty mají žáci možnost zapojit se do různých volnočasových aktivit dle oblasti svého zájmu. Nadšenci českého jazyka a studenti zvažující dráhu žurnalistiky mají možnost podílet se na tvorbě školního časopisu Božkopis, který se každoročně umisťuje mezi nejlepšími studentskými časopisy v republice. Sportovní nadšenci se mohou přidat do softballového oddílu, mezi jehož největší úspěchy patří několikanásobná účast na Mistrovství republiky středních škol. V rámci Studentského klubu mají studenti možnost vybrat si z pestré škály kroužků. Nadšenci divadla ocení dramatický kroužek, blázni do robotů si jistě vyberou kroužek robotiky. Laboratorní práci si studenti vyzkouší v chemickém kroužku. Cestovatelé zase ocení kroužky cizích jazyků (francouzština a ruština). 

Obr. 10 Odpal v zápase softballového oddílu

Studenti mají možnost každý rok vyjet na různé zahraniční exkurze (pokud nás zrovna nedecimuje COVID-19). K prohloubení svých zájmů mohou studenti využít také počítačovou studovnu, která funguje každé ráno od sedmi hodin.

Chceš se k nám přidat? Stačí vyplnit a odevzdat přihlášku!

 

Zpět na Pro uchazeče

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578

Text pro popup